Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unannounced /,ʌnə'naʊnst/  

  • Tính từ
    không được [thông] báo trước, bất ngờ
    he arrived unannounced
    anh ấy đến mà không báo trước