Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không chính thức, [mang tính chất] khẩu ngữ, thông tục
  an informal tone
  giọng điệu thông tục
  an informal visit
  cuộc viếng thăm không mang tính nghi thức (thân mật)

  * Các từ tương tự:
  Informal sector, informality, informally