Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

colloquial /kə'ləʊkwiəl/  

  • Tính từ
    thông tục (từ, cụm từ)

    * Các từ tương tự:
    colloquialism, colloquially, colloquialness