Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

colloquialness /kə'loukwiəlnis/  

  • Danh từ
    tính chất thông tục