Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

colloquially /kə'ləʊkwiəli/  

  • Phó từ
    [một cách] thông tục