Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

colloquialism /kə'ləʊkwiəlizəm/  

  • Danh từ
    từ thông tục; cụm từ thông tục