Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

informally /in'fɔ:məli/  

  • Phó từ
    [một cách] không chính thức