Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (chủ yếu thuộc ngữ) tình cờ, ngẫu nhiên
  a casual meeting
  cuộc gặp tình cờ
  cẩu thả, sơ sài
  a casual person
  một người cẩu thả
  a casual inspection
  sự kiểm tra sơ sài
  xuềnh xoàng (quần áo)
  không thường xuyên, không đều đặn, chỉ choán một phần thời gian
  earn one's living by casual labour
  kiếm sống bằng lao động không thường xuyên
  (thuộc ngữ) sơ sơ
  a casual acquaintance
  sự biết sơ sơ

  * Các từ tương tự:
  Casual employment, casual user, casually, casualness, casuals, casualty, casualty department, casualty list, casualty ward