Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

casualty ward /'kæʒʊəlti ,wɔ:d/  

  • như casualty department