Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

casualty department /'kæʒʊəlti di,pɑ:tmənt/  

  • phòng cấp cứu (ở bệnh viện)