Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

accidental /,æksi'dentl/  

 • Tính từ
  tình cờ; bất ngờ
  an accidental meeting with a friend
  sự gặp mặt tình cờ một người bạn

  * Các từ tương tự:
  accidental error, accidentally