Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

accidentally /,æksi'dentəli/  

  • Phó từ
    [một cách] tình cờ,[một cách] bất ngờ