Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unintentional /'ʌnin'tenʃənl/  

  • Tính từ
    không cố ý, không chủ tâm

    * Các từ tương tự:
    unintentionally