Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unexpected /,ʌniks'pektid/  

 • Tính từ
  bất ngờ
  unexpected gifts
  những món quà bất ngờ
  the unexpected
  danh từ (số ít)
  điều bất ngờ
  be prepared for the unexpected [to happen]
  sẵn sàng đón nhận điều bất ngờ [xảy ra]

  * Các từ tương tự:
  Unexpected inflation, unexpectedly, unexpectedness