Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fortuitous /fɔ:'tju:itəs/  /fɔ:tu:təs/

 • Tính từ
  tình cờ, ngẫu nhiên
  a fortuitous meeting
  cuộc gặp tình cờ

  * Các từ tương tự:
  fortuitous distortion, fortuitousness