Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fortuitousness /fɔ:'tju:itəsnis/  

  • Danh từ
    tính chất tình cờ, tính chất bất ngờ, tính chất ngẫu nhiên