Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unforeseen /,ʌnfɔ:'si:n/  

  • Tính từ
    không nhờ trước
    unforeseen difficulties
    những khó khăn không ngờ trước