Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unplanned /'ʌn'plænd/  

  • Tính từ
    không có kế hoạch