Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unlucky /ʌn'lʌki/  

  • Tính từ
    không may, rủi, xui
    con số 13 thường được xem như là không may