Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unwitting /ʌn'witiŋ/  

 • Tính từ
  (thuộc ngữ)
  không hay biết
  an unwitting carrier of stolen goods
  người chở đồ ăn trộm mà không hay biết
  không chủ tâm, vô tình
  an unwitting insult
  lời lăng mạ không chủ tâm

  * Các từ tương tự:
  unwittingly