Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inadvertent /,inəd'vɜ:tənt/  

  • Tính từ
    vô ý

    * Các từ tương tự:
    inadvertently