Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inadvertently /,inəd'vɜ:təntli/  

  • Phó từ
    [một cách] vô ý