Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unstudied /,ʌn'stʌdid/  

  • Tính từ
    tự nhiên, không giả tạo
    with unstudied grace
    với vẻ duyên dáng tự nhiên