Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unthinking /,ʌn'θiŋkiŋ/  

 • Tính từ
  thiếu suy xét, thiếu suy nghĩ
  unthinking criticisms
  những lời phê bình thiếu suy xét

  * Các từ tương tự:
  unthinkingly, unthinkingness