Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

neglectful /ni'glektfl/  

 • Tính từ
  (+ of)
  quen thói xao lãng, quen thói lơ là
  neglectful of one's responsibilities
  quen thói xao lãng trách nhiệm
  neglectful of one's family
  quen thói lơ là gia đình

  * Các từ tương tự:
  neglectfully, neglectfulness