Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

neglectfully /ni'glektfəli/  

  • Phó từ
    [một cách] xao lãng, [một cách] lơ là