Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unthinkingly /,ʌn'θiŋkiŋli/  

  • Phó từ
    [một cách] thiếu suy xét, [một cách] thiếu suy nghĩ