Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không khéo xử, không lịch thiệp

    * Các từ tương tự:
    tactlessly, tactlessness