Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

undiscriminating /'ʌndis'krimineitiɳ/  

  • Tính từ
    không biết phân biệt, không biết suy xét
    bừa, ẩu