Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không cần đến trí thông minh
  mindless drudgery
  công việc cực nhọc không cần trí thông minh
  (xấu) ngu ngốc
  mindless vandals
  những kẻ phá hoại văn vật ngu ngốc
  (vị ngữ) không để ý tới, không quan tâm tới
  mindless of personal risk
  không để ý tới những bất trắc cho bản thân

  * Các từ tương tự:
  mindlessly, mindlessness