Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

feather-brained /'feəbreind/  

  • Tính từ
    ngu ngốc, đần độn