Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (vị ngữ)
  unaware of something (that…)
  không biết, không ý thức được
  he was unaware of my presence (that I was present)
  nó không biết tôi có mặt
  I am not unaware of the problem
  tôi không phải là không ý thức được vấn đề đó

  * Các từ tương tự:
  unawarely, unawareness, unawares