Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (+ of, to)
  không chú ý tới; quên
  oblivious of one's surroundings
  không chú tới tới xung quanh mình
  oblivious to what was happening
  quên những gì đã xảy ra

  * Các từ tương tự:
  obliviously, obliviousness