Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  dốt nát
  không biết
  to say you were ignorant of the rules is no excuse
  nói rằng anh không biết gì về qui tắc không phải là một lý do tạ lỗi
  (khẩu ngữ) thô lỗ

  * Các từ tương tự:
  ignorantism, ignorantly, ignorantness