Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  bất ngờ, đột nhiên
  catch unawares
  bất ngờ chộp lấy
  [do] vô ý
  I must have dropped my keys unawares
  chắc là tôi đã vô ý đánh rơi chùm chìa khóa
  catch (take) somebody unawares
  làm ai ngạc nhiên
  you caught us unawares by coming so early
  bạn đến sớm thế làm chúng tôi ngạc nhiên