Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không canh giữ, không trông giữ
  never leave your luggage unguarded
  chớ bao giờ để hành lý không trông giữ
  không đề phòng, bừa bãi
  catch somebody in an unguarded moment
  bắt ai trong lúc không đề phòng
  unguarded comments
  những lời bình luận bừa bãi

  * Các từ tương tự:
  unguardedly, unguardedness