Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mistakenly /mis'teikənli/  

  • Phó từ
    [một cách] sai lầm, do nhầm lẫn