Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unconsciously /ʌn'kɒn∫əsli/  

  • Phó từ
    [một cách] vô tình