Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unexpectedly /,ʌniks'pektidly/  

  • Phó từ
    [một cách] bất ngờ