Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    bất thình lình
    bất thình lình mọi người bắt đầu gào lên