Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fleetingly /'fli:tiηli/  

  • Phó từ
    [một cách] lướt nhanh, [một cách] thoáng qua