Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

instantly /'instəntli/  

  • liên từ
    ngay khi
    I came instantly I saw the need
    ngay khi thấy sự cần thiết tôi đến ngay