Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

instantaneously /,instən'teiniəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] tức thì, ngay lập tức