Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

immediately /i'mi:diətli/  

 • Phó từ
  ngay lập tức
  ngay
  in the years immediately after the war
  trong những năm ngay sau chiến tranh
  I recognized her immediately when I saw her
  tôi nhận ra cô ta ngay khi thấy cô ta
  [một cách] trực tiếp
  the houses most immediately affected by the motorway
  những ngôi nhà chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất của con đường cao tốc