Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bộ
  một bộ hai ghế bành và một xô-pha
  a suite of programs for a computer
  một bộ chương trình máy điện toán
  phòng trang bị đầy đủ;(Mỹ) căn hộ
  phòng cho cặp vợ chồng hưởng trăng mật
  (âm nhạc) tổ khúc
  đoàn, tùy tùng

  * Các từ tương tự:
  suited, -suited