Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

retinue /'retinju:/  /'retənu:/

  • Danh từ
    đòan tùy tùng (tháp tùng một nhân vật quan trọng)