Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hangers-on /'hæɳər'ɔn/  

  • Danh từ, số nhiều hangers-on
    kẻ bám đít, kẻ theo đốm ăn tàn