Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người theo, môn đồ
  những môn đồ của Mahatma Gandhi
  người đi theo
  he's a follower, not a leader
  ông ta là một người đi theo, không phải là lãnh đạo