Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

proponent /prə'pəʊnənt/  

  • Danh từ
    người ủng hộ (một học thuyết, một sự nghiệp)
    ông ta là một trong những người ủng hộ hàng đầu của học thuyết đó