Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  biện hộ; ủng hộ
  I advocate a policy of gradual reform
  tôi ủng hộ chính sách cải tổ từng bước một
  Danh từ
  người ủng hộ
  a lifelong advocate of disarmament
  một người suốt đời ủng hộ việc giải trừ quân bị
  luật sư
  devil's advocate
  xem devil